Všeobecný popis

Motorgenerátor (MG) - (alebo tiež dieselagregát (DA) , elektrický zdrojový agregát (EZA), náhradný zdroj energie (NZE), núdzový zdroj (NZ), záložný zdroj) predstavuje kompaktný celok zložený zo spaľovacieho motora a generátora. Sú spojené prírubami tak, že tvoria pevný celok. V ráme (t.j. pod MG) je umiestnená palivová nádrž. Všetky dôležité údaje o stave motorgenerátora, aktuálnych elektrických veličinách a ovládacích prvkoch motorgenerátora sú vyvedené v riadiacom rozvádzači motorgenerátora.

Motorgenerátor a jemu prislúchajúca technológia sa umiestňujú v miestnosti strojovne, alebo vo vonkajšom prostredí za dodržania podmienok prevádzky a vhodného konštrukčného vyhotovenia motorgenerátora.

Kedy používať motorgenerátor

Motorgenerátor (MG) je vhodné inštalovať pre zariadenia (záťaž), pre ktoré je požadovaná doba zálohovania rádovo hodiny až desiatky hodín, pretože riešenie záložnými zdrojmi s batériami - UPS, je z hľadiska technického i ekonomického únosné iba do doby zálohovania cca 0,5 -  2hod. V prípadoch veľkých zálohovaných výkonov nad 2MW, je možné UPS z priestorového a ekonomického hľadiska dimenzovať na menej ako 5minút, v takom prípade je najvhodnejšie použiť záložný systém pomocou DRUPS.

Motorgenerátor (MG) je možné navrhovať pre rôzne prevádzkové režimy. Najčastejšie sa využívajú motorgenerátory v automatickom záložnom režime, kedy motorgenerátor napája dôležité zariadenia počas výpadku rozvodnej siete. Motorgenerátor je možné použiť aj ako základný napájací zdroj tam, kde nie je dostupná rozvodná sieť.

Definícia výkonov motorgenerátora

ZÁLOŽNÝ VÝKON (LTP) podľa ISO 8528 - je maximálny výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať po dobu do 500 hodín za rok, z toho maximálne 300 hodín trvale s intervalmi stanovenými pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach.

MENOVITÝ VÝKON (PRP) podľa ISO 8528 - je maximálny výkon, ktorý je k dispozícii v priebehu rôznych po sebe nasledujúcich výkonoch a ktorý môže trvať medzi stanovenými intervalmi pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach po neobmedzený počet hodín v roku.

TRVALÝ VÝKON (COP) podľa ISO 8528 - je výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať behom roku trvale po neobmedzený počet hodín, s intervalmi stanovenými pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach.

Výkon záložného zdroja MG pri predpokladaných výpadkoch siete do cca 500h ročne sa navrhuje záložný výkon, pri výpadkoch nad cca 500 hodín ročne sa navrhuje na nominálny výkon MG. Navrhnutie nízkeho výkonu MG ma za následok preťažovanie spaľovacieho motora a generátora, prípadne úplnú nefunkčnosť zálohovania. Predimenzovať MG nad predpokladanú rezervu znamená zvýšené náklady na realizáciu.

Motorgenerátory