Implementácia je proces uskutočňovania teoreticky stanovenej myšlienky alebo projektu za účelom ich ďalšieho použitia.

Implementácii predchádza analýza zadania, plánovanie postupov a očakávaných výsledkov. Výstupom analýzy riešeného problému je dekompozícia problému na dielčie celky, ktoré je možné ľahšie implementovať.

Súčasťou našich dodávok sú implementačné služby poskytované tímom konzultantov, ktorí sa podieľajú na zavedení ponúkaných produktov u zákazníka. V rámci týchto implementačných služieb vykonávame analýzu, pri ktorej získame súhrnné informácie o súčasnom i očakávanom stave zákazníckeho prostredia. Zisťujeme špeciálne požiadavky na funkcionalitu a ďalší rozvoj a údržbu. Súčasťou analýzy je aj posúdenie technického, komunikačného a prevádzkového prostredia. Po vykonaní analýzy naši konzultanti vykonávajú základnú inštaláciu produktov.

Služba nastavenia systému obsahuje nastavenia základných prevádzkových parametrov a ďalšie činnosti, ktoré vedú k nastaveniu systému v prevádzkovom prostredí. Súčasne s tým prebiehajú školenia užívateľov. Pri skúšobnej prevádzke užívatelia pracujú v overovacom móde prevádzky a overujú jeho funkčnosť.

Dohliadame na priebeh skúšobnej prevádzky a pomáhame riešiť prípadné problémy, ktoré sa vyskytnú počas skúšobnej prevádzky. V okamihu pripravenosti ostrej prevádzky sa vykonajú akceptačné testy a systém môže byť spustený. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok prechádza systém do rutinnej prevádzky.

Implementačné služby