V rámci riadenia projektov preferujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov, prioritne PRINCE 2.

V rámci tohto prístupu vieme zabezpečiť riadenie projektov na vysokej profesionálnej úrovni kombináciou dôrazu na dosahovanie výsledkov, efektivity a kvality s plnením požiadaviek a priorít zákazníkov.

Hlavným cieľom prístupu je interná metodika a postupy, ktoré vytvárajú slušný základ pre riadenie celého spektra typov projektov prechádzajúcich celým portfóliom služieb a zákazníkov spoločnosti. V rámci postupov riadime celý životný cyklus externých projektov a štandardizujeme výstupy projektového riadenia. Postup obsahuje všetky významné oblasti riadenia projektov s možnosťou pružne prispôsobiť proces riadenia a jeho výstupy požiadavkám a prostrediu zákazníka. Tejto metodike a prístupu naša spoločnosť prispôsobila organizačnú štruktúru i ostatné dotknuté procesy. Súčasťou procesu riadenia projektov sú systémové a iné nástroje projektového riadenia zodpovedajúce moderným trendom v riadení projektov.

Princípy projektového riadenia uplatňujeme na všetky projekty realizované našou firmou v spolupráci s našimi partnermi.

Implementačné služby